Promet i transport radioaktivnog materijala

Obezbeđenje dozvola za rad sa izvorima jonizujućeg zračenja

Transport radioaktivnih materija

Promet radioaktivnih materija (uvoz, izvoz)

Promet radioaktivnog materijala

Pod radioaktivnim materijalom, smatraju se sve vrste izvora jonizujućih zračenja: otvoreni i zatvoreni izvori zračenja, generatori zračenja – rendgen aparati svih vrsta i namena, ili samo deo opreme (rendgenske cevi), industrijske mašine i medicinski uređjaji koji za svoje nesmetano funkcionisanje koriste izvore jonizujućih zračenja, ili su zasnovani na sistemu x-ray detekcije i slično.

KVARK d.o.o. , pored uvoza, izvoza i tranzita radioaktivnog materijala, takođe sprovodi i privremeni uvoz izvora jonizujućih zračenja, sa obavezom obezbeđenja privremenog skladištenja izvora, tokom određenog perioda korišćenja na našim prostorima, a nakon čega sprovodi postupak povratka – izvoza istih izvora jonizujućih zračenja nazad, pošiljaocu.

Transport radioaktivnog materijala klase 7

Zakonom o transportu opasnog tereta stvoreni su uslovi za rešavanje pitanja transporta opasnog tereta koja prepoznaju međunarodni potvrđeni sporazumi u svojim tehničkim propisima: ADR u drumskom, RID u železničkom, ADN u vodnom i ICAO TI u vazdušnom saobraćaju. Zakon posebno uređuje obaveze učesnika u transportu opasnog tereta, te je zato od velike važnosti da se svi privredni subjekti prepoznaju kao učesnici u transportu opasnog tereta.

Pojam učesnika u transportu označava pravno lice koje je: pošiljalac, prevoznik, primalac, utovarač, paker, punilac, korisnik kontejnera ili prenosive cisterne, organizator transporta i davalac usluge pretovara, pri promeni vida saobraćaja. Realizaciju obaveza učesnika u transportu opasnog tereta, tehničku podršku za sprovođenje Zakona, pružaju ovlašćena lica, a KVARK d.o.o. je jedno od njih.

  KVARK d.o.o. poseduje specijalno opremljeno vozilo koje zadovoljava sve propisane uslove za prevoz radioaktivnog materijala sa aspekta zaštite od jonizujućih zračenja, kako zaposlenih i stanovništva, tako i životne sredine.

  KVARK d.o.o. poseduje sertifikovano lice, vozača vozila za transport opasnog tereta klase VII – radioaktivni materijal, kao i Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

  Licence za obavljanje radijacione delatnosti

  KVARK u saradnji sa svetskim ino-kompanijama poseduje Licence za obavljanje radijacione delatnosti u industriji u delu: industrijska primena zatvorenih izvora jonizujućih zračenja, merenje gustine geoloških formacija sa uređajima merno procesne tehnike (za usluge hidrauličnog frakturiranja – hidraulic fracturing, geofizičke usluge – geophysical services, usluge bušenja – drilling services, ispitivanja naftnih bušotina – well logging, well testing i dr.).

  Takođe nudimo usluge kompletnog konsaltinga za dobijanje dozvola za obavljanje radijacione delatnosti po principu ključ u ruke.

  Logistika i organizacija

  • PSa aspekta zaštite profesionalno izloženih lica, stanovništva i životne sredine, organizujemo i sprovodimo kompletnu logistiku i organizaciju na terenu.
  • PKonsalting – dostupni 24/7
  • PPrikupljanje potrebne dokumentacije i kompletna podrška tokom celog procesa potrebnog za dobijanje dozvole za obavljanje radijacione delatnosti.
  • PRedovnu godišnju dozimetrijsku kontrolu propisanu zakonom o zaštiti od jonizujućeg zračenja
  • POrganizacija uvoza,izvoza,tranzita mašina sa izvorom zračenja kao i samih otvorenih i zatvorenih izvora jonizujućeg zračenja.