X Radiografija

X radiografija je metoda primene X zračenja iz generatora, a koja se zasnivaju na registraciji promena u intenzitetu jonizujućih zračenja pri prolasku kroz materijal i analizi promena koje u sebi sadrže informaciju o homogenosti prozračnog materijala.

Radiografska metoda ispitivanja bez razaranja za beleženje informacija o homogenosti predmeta kontrole, koristi rendgen film. Predmeti kontrole se zrače, a sa suprotne strane se postavlja kaseta sa rendgen-filmom.

Sorry, No posts.