O nama

Kako je sve počelo

Kompanija Kvark

KVARK D.O.O. je društvo osnovano 1992.godine, sa sedištem u Kragujevcu, kao jedna od tri medicinsko-biohemijske laboratorije u Srbiji, od kada posluje uspešno i bez prekida. Direktor i osnivač drustva je Gdin. Radmilo Krstic, po profesiji diplomirani fizičar.

Narednih godina, tokom svog razvoja, društvo postepeno preusmerava svoje aktivnosti na delatnost trovine specifičnom medicinskom i industrijskom opremom, ujedno postaje i specijalizovana kompanija za poslove u oblasti jonizujućih zračenja i zaštite, pri čemu zadržava aktivnosti medicinsko-biohemijske laboratorije, u okviru jednog od svojih podsistema, pod nazivom KVARKLab.

Početkom 2013. godine, KVARK formira je jos jednu laboratoriju, Laboratoriju za ispitivanje KVARK, specijalizovanu za sprovođenje radioloških ispitivanja, međunarodno priznatim akreditovanim metodama ispitivanja, a prema Sertifikatu akreditacije 01-391.

Naš osnovna delatnost

KVARK D.O.O. svojim korisnicima pruža usluge na osnovu državnih ovlašcenja koja poseduje, izdata od strane nadležnih institucija: Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, Agencija za lekove i medicinska sredstva, Ministarstvo zdravlja, Uprava za transport opasnog tereta i druge. (Sva državna rešenja dostupna su u opciji DOWNLOAD)

Proizvodi

Naša kompanija se bavi prodajom opreme i softvera iz oblasti medicine i nauke.

Usluge

Naša kompanija ima širok asortiman usluga koje pruža neke od njih su: dozimetrijska merenja, montaža i servisiranje opreme iz oblasti medicine i industrije, projektovanje mera radijacione sigurnosti,  promet transport i zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Profesionalizam,Sofisticiranost,Iskustvo

NAŠ TIM

Ukupan broj zaposlenih u okviru KVARK sistema je 20. Najveći broj zaposlenih su inženjeri različitih profila, zatim laboranti i biohemičari, farmaceuti, ekonomisti i menadžeri. Zaposleni poseduju različite usko specifične specijalizacije i obuke, u skladu sa poslovnim aktivnostima koje obavljaju. Poseduju iskustvo i profesionalizam i osposobljeni su da vode stručne sofisticirane projekte u kooperaciji sa inopartnerima.

Stalno usavršavanje osoblja je obavezan vid praćenja trendova i profesionalnog razvoja i jedna je od osnovnih misija društva. Svako usavršavanje obuhvaćeno je i obavezama zastupljenim u okviru sistema menadžmenta kvalitetom, direktivama standarda, kao i zakonske regulative u ovim specifičnim oblastima.

OPREMLJENOST

Specifične usluge koje je KVARK u prilici da ponudi svojim korisnicima, uslovljene su osim usko-stručnog osoblja i posedovanjem odgovarajuće opreme.

KVARK poseduje visokoprofesionalnu mernu opremu za detekciju i merenje jonizujućih zračenja, kontrolisanu od strane nacionalne akreditovane institucije za etaloniranje; lična zaštitna sredstva svetskih proizvođača; opremu za manipulaciju i smeštaj radioaktivnog materijala: zaštitne transportne kontejnere, specijalno vozilo za transport opasnog tereta i drugo, shodno pravilima koja definišu oblast jonizujućih zračenja.

U skladu sa pravilima ADR-a, osim gore navedenog, KVARK poseduje Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.