Personalni elektronski dozimetri

Koriste se za zaštitu od zračenja ljudi, kao i merenje doze u obema, kako u medicinskim tako i u industrijskim procesima. Ovi uređaji su posebno korisni u visoko-doznim područjima – radijacionim zonama, gde je vreme zadržavanja lica ograničeno, shodno regulativi.

Oštećenja izazvana jonizujućim zračenjem na ljudskom telu su kumulativna i odnose se na ukupno primljenu dozu. Profesionalna lica izložena zračenju, kao što su radiografi, radnici nuklearnih elektrana, doktori u radioterapiji, radnici u laboratorijama koji koriste radionuklide, kao i bezbednosni timovi u ovim oblastima i drugi, obavezni su da nose lične elektonske dozimetre kako bi stvorili zapis profesionalne izloženosti.