Kontrola kvaliteta medicinskih uredjaja

Merenja radi kontrole sistema upravljanja kvalitetom mera zaštite od joniuzujućih zračenja

Ispitivanje  parametra izvora  zračenja za  potrebe  kontole kvaliteta  mera zaštite od jonizujućih zračenja.

Pravilnikom o primeni izvora jonizujućih zračenja u medicini, definisani su parametri prijemnih i periodičnih ispitivanja  izvora jonizujućih zračenja, koja se sprovode od strane ovlašćenog pravnog lica.

  • Ispitivanje parametara izvora zračenja za potrebe kontrole kvaliteta mera zaštite od jonizujućih zračenja

Naša kompanija, kao ovlašćeno pravno lice, ovlašćenje broj 021-01-42/2021-03 za poslove Merenja radi kontrole sistema upravljanja kvalitetom mera zaštite od joniuzujućih zračenja –  Ispitivanje  parametra izvora  zračenja za  potrebe  kontole kvaliteta  mera zaštite od jonizujućih zračenja, može Vam ponuditi kontrolu rendgen aparata  koji se koriste u medicini:

  • rendgen aparata za snimanje i prosvetljavanje,
  • rendgen aparata za mamografiju,
  • stomatoloških rendgen aparata -rendgen aparata za intraoralno snimanje i rendgen aparata za ortopantomografsko snimanje,
  • rendgen aparata za kompjuterizovanu tomografiju ( CT).