Naša dokumentacija

KVARK D.O.O. – podaci za identifikaciju

Company profile

Identifikacioni List SR

Identifikacioni list EN

APR rešenje o osnivanju

PIB rešenje

PDV obrazac

ISO-9001

Državna ovlašcenja izdata od strane Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije

Ovlašćenje za pojedina ispitivanja u okviru monioringa – Merenje jačine ambijentalnog ekvivalenta doze

Ovlašćenje za merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica, pacijenata i stanovništva

Ovlašćenje za projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti

Državno Rešenje za promet medicinskih sredstava na veliko

Rešenje Ministarstvo zdravlja

Laboratorija za ispitivanje ISO 17025:2006

ATS Certifikat

Zahtev za ispitivanje jačine ambijentalnog ekvivalenta doze jonizujućeg zračenja LOB.15

Zahtev za ispitivanje identifikacije radionuklida NaI gamaspektrometrijom LOB.25

ISO 9001:2008

Sertifikat Br. 3818290232002 EN

Sertifikat Br. 3818290232002 SR

Sertifikat Br. 381290005560002 EN

Sertifikat Br. 381290005560002 SR