Molimo Vas sačekajte

Obezbedjenje dozvola za rad sa izvorima jonizujucih zračenja u Srbiji

Obezbedjenje dozvola za rad sa izvorima	jonizujucih zračenja u Srbiji
Obezbedjenje dozvola za rad sa izvorima	jonizujucih zračenja u Srbiji
Obezbedjenje dozvola za rad sa izvorima	jonizujucih zračenja u Srbiji
Obezbedjenje dozvola za rad sa izvorima	jonizujucih zračenja u Srbiji
Obezbedjenje dozvola za rad sa izvorima	jonizujucih zračenja u Srbiji
Obezbedjenje dozvola za rad sa izvorima	jonizujucih zračenja u Srbiji

Kao ovlašćena kompanija za Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti, Merenja jačine ambijentalnog ekvivalnta doze zračenja, Promet radioaktivnog materijala, KVARK d.o.o. pruža usluge izrade dokumentacije neophodne za apliciranje kod nadležne institucije - Agencije za zastitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, za dobijanje Dozvole za obavljanje radijacione delatnosti u najrazličitijim oblastima (industriji, industrijskoj radiografiji, medicini, radioterapiji i slično). Ove usluge KVARK obavlja za domaća i inostrana pravna lica.

KVARK u saradnji sa svetskim ino-kompanijama poseduje Licence za obavljanje radijacione delatnosti u industiji u delu: industrijska primena zatvorenih izvora jonizujućih zračenja, merenje gustine geoloških formacija sa uređajima merno procesne tehnike (za usluge hidrauličnog frakturiranja - hidraulic fracturing, geofizičke usluge - geophysical services, usluge bušenja - drilling services, ispitivanja naftnih bušotina – well logging, well testing i dr.).

Na ovaj način, ino-kompanijama je omogućen nesmetan rad sa izvorima jonizujućih zračenja na području Republike Srbije, pri čemu kompletnu logistiku i organizaciju na terenu, a sa aspekta zaštite profesionalno izloženih lica, stanovništva i životne sredine, organizuje i sprovodi KVARK d.o.o.