Molimo Vas sačekajte

O nama

OSNOVNO O KOMPANIJI

KVARK D.O.O. je društvo osnovano 1992.godine, sa sedištem u Kragujevcu, kao jedna od tri medicinsko-biohemijske laboratorije u Srbiji, od kada posluje uspešno i bez prekida. Direktor i osnivač drustva je Gdin. Radmilo Krstic, po profesiji diplomirani fizičar.

Narednih godina, tokom svog razvoja, društvo postepeno preusmerava svoje aktivnosti na delatnost trovine specifičnom medicinskom i industrijskom opremom, ujedno postaje i specijalizovana kompanija za poslove u oblasti jonizujućih zračenja i zaštite, pri čemu zadržava aktivnosti medicinsko-biohemijske laboratorije, u okviru jednog od svojih podsistema, pod nazivom KVARKLab.

Početkom 2013. godine, KVARK formira je jos jednu laboratoriju, Laboratoriju za ispitivanje KVARK, specijalizovanu za sprovođenje radioloških ispitivanja, međunarodno priznatim akreditovanim metodama ispitivanja, a prema Sertifikatu akreditacije 01-391.

I danas, osnovna delatnost kompanije KVARK D.O.O. su trgovina i najrazličitije usluge u delu:

Prodaja i servisiranje opreme u oblasti:
• Medicina
• Industrija
• Nauka
• Istraživanje i razvoj.. itd.

Prodaja i servisiranje medicinske opreme u oblasti:
• Nuklearne medicine
• Radioterapije
• Detekcije i merenja jonizujućih zračenja
• Zaštite od jonizujućih zračenja
• Kontrole kvaliteta
 
Usluge:

• Promet radioaktivnog materijala (uvoz, izvoz i tranzit)
• Dozimetrijska merenja / radiološka ispitivanja, u oblasti zaštite od jonizujućih zračenja (Merenja jačine ambijentalnog ekvivalenta doze jonizujućih zračenja u oblasti monitoringa, kao i radi utvrđivanja nivoa izloženosti jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica, pacijenata i stanovništva)
• Dozimetrijska merenja – komisioniranje akceleratora – commisioning
• Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti
• Transport radioaktivnog materijala
• Montaža, upgrade i servisiranje medicinske opreme iz oblasti nuklearne medicine, radioterapije, merne opreme iz oblasti detekcije jonizujućih zračenja
• Laboratorijske usluge – KVARKLab
KVARK D.O.O. svojim korisnicima pruža usluge na osnovu državnih ovlašcenja koja poseduje, izdata od strane nadležnih institucija: Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, Agencija za lekove i medicinska sredstva, Ministarstvo zdravlja, Uprava za transport opasnog tereta i druge. (Sva državna rešenja dostupna su u opciji DOWNLOAD)

Zaposleni

Ukupan broj zaposlenih u okviru KVARK sistema je 20. Najveći broj zaposlenih su inženjeri različitih profila, zatim laboranti i biohemičari, farmaceuti, ekonomisti i menadžeri. Zaposleni poseduju različite usko specifične specijalizacije i obuke, u skladu sa poslovnim aktivnostima koje obavljaju. Poseduju iskustvo i profesionalizam i osposobljeni su da vode stručne sofisticirane projekte u kooperaciji sa inopartnerima. Stalno usavršavanje osoblja je obavezan vid praćenja trendova i profesionalnog razvoja i jedna je od osnovnih misija društva. Svako usavršavanje obuhvaćeno je i obavezama zastupljenim u okviru sistema menadžmenta kvalitetom, direktivama standarda, kao i zakonske regulative u ovim specifičnim oblastima.

OPREMLJENOST

Specifične usluge koje je KVARK u prilici da ponudi svojim korisnicima, uslovljene su osim usko-stručnog osoblja i posedovanjem odgovarajuće opreme.

KVARK poseduje visokoprofesionalnu mernu opremu za detekciju i merenje jonizujućih zračenja, kontrolisanu od strane nacionalne akreditovane institucije za etaloniranje; lična zaštitna sredstva svetskih proizvođača; opremu za manipulaciju i smeštaj radioaktivnog materijala: zaštitne transportne kontejnere, specijalno vozilo za transport opasnog tereta i drugo, shodno pravilima koja definišu oblast jonizujućih zračenja.

U skladu sa pravilima ADR-a, osim gore navedenog, KVARK poseduje Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.
 

Partneri

Važan deo poslovnog života KVARKa je veza sa inostranim partnerima, medju kojima su najistaknutiji:

• SIEMENS
• Iba Dosimetry
• ANDOR
• Capintec Inc.
• EUROMEDICAL Instruments
• Bar Ray
• Iba Molecular
• POLIMASTER
• Atomtex

(Više o partnerima u opciji ZASTUPNIŠTVA I PROJEKTI)